Beste ouders,  Ha jongens en meisjes,

We hopen dat jullie een goede en fijne vakantie hebben gehad. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn trouwe zorg over ons!
Wat hebben we elkaar een lange tijd niet gezien op de zondagsschool!
We hebben als leiding vergaderd en we kijken er naar uit om jullie weer op de zondagsschool te ontmoeten.

We willen daarom D.V. zondag 6 september om 14.15 uur weer beginnen. 

Omdat we alleen van de zalen gebruik kunnen maken willen we weer in 2 groepen beginnen.

De kinderen van de basisschool uit groep 1 tot en met 4 komen bij elkaar in de kleine zaal.
De kinderen die op de basisschool in de groepen 5 tot en met 8 zitten komen bij elkaar in de grote zaal.

We willen aan u als ouders vragen om de kinderen tot de buitendeur te brengen en daar ook weer op te halen.
We zullen zorgen voor desinfectiemiddel, zodat de kinderen hun handen kunnen ontsmetten bij binnenkomst.
Eén van ons zal bij de deur staan.


We zullen bij binnenkomst ook de collecte voor de zondagsschool houden. Dit kan in de daarvoor bestemde bus gedaan worden.
We willen deze collecte graag onder uw aandacht brengen.
Omdat er geen zondagsschool meer is gehouden op de gebruikelijke manier, zijn de inkomsten behoorlijk gedaald.
De kinderen hebben met Pasen en Pinksteren wel iets gekregen van de zondagsschool.
Ook zijn de roosters voor dit seizoen besteld. We bevelen de collecte daarom bij u aan.

Ook is er een mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage over te maken via de kerk of op rekening NL21 RABO 0342 0303 10 t.n.v. Chr. Gereformeerde kerk inz. zondagsschool.

We willen u nog de door het RIVM opgestelde richtlijnen onder de aandacht brengen:

Voor leerlingen in groep 1 of 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de zondagschool mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft
• kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
• er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).

We hopen jullie allen weer te ontmoeten!

Een hartelijke groet,

Meesters en juffen van de zondagsschool

 
 

 

Zondagsschool is er elke zondagmiddag van 14.15 uur tot 15.00 uur, alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar zijn welkom.

Op de zondagen waarop het Heilig Avondmaal bedient wordt is er geen zondagsschool.
In de maanden juli en augstus is het vakantie.

Kinderen die op de basisschool in groep 1 - 4 zitten komen samen in de kleine zaal.

Kinderen die in groep 5 - 8 zitten komen samen in de grote zaal.

 


 

Ook wekelijks uitleg bij de te leren psalm en tekst? 

Via www.lcj.nl/rooster kun je heel makkelijk bekijken welke psalm en tekst aan de beurt zijn. 

In groep B gebruiken we in de hele groep het rooster voor groep 3 en 4.

 

Er is een website, die goed gebruikt kan worden bij het (aan)leren van een psalm.

Hierop staan alle psalmen met de tekst én de melodie.